TOP BIKINI KIKI RÓŻÓWY

Czas dostawy: 2-3 dni robocze

179.00

Top z różowej lycry. W 4 rozmiarach XS, S, M, L

- bez usztywnień

- styl wciągany

Typ bielizny: biustonosz majtki
Jednostka miary: cm cale (inch)
Dostawy realizowane są za pośrednictwem DHL Parcel. Czas dostawy do 3 dni roboczych. Koszt dostawy na terenie Polski to 10 zł.

§1 DEFINICJE

Dostawa – usługa przewozowa, realizowana przez konkretnego przewoźnika, za którą Kupujący ponosi określony koszt.

Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., z późniejszymi zmianami.

Konsument – w myśl art. 22 kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, dokonująca u Sprzedawcy zakupu produktu.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący wchodzi w posiadanie zamówionych produktów.

Płatność – metoda zapłaty za zamówione produkty i ich dostawę.

Polityka zwrotów – niniejsza podstrona Sklepu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu produktu, wymiany lub reklamacji, dostępna pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/strona/polityka-zwrotow

Prawo konsumenckie – obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., z późniejszymi zmianami.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, będącej przedmiotem zamówienia, która podana jest w Sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.

Regulamin darmowej Dostawy – regulamin akcji promocyjnej „Darmowa Dostawa 500+”, dostępny pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/regulamin-darmowej-dostawy

Regulamin sklepu – regulamin God Save Queens, dostępny pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/strona/regulamin

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pl.godsavequeens.com, za pośrednictwem którego Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia.

Sprzedawca

GSQ sp. z o. o., ul. Łąkowa 3/5 lok. 8, 90-562 Łódź, Polska, NIP: 7272809469, REGON: 36634225700000, EORI: PL727280946900000

Umowa – umowa zawierana między Kupującym a Sprzedawcą, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późn. zm. oraz ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. z późn. zm.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.

§2 ZWROT


Konsument, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi przez okres 14 dni, licząc od momentu wydania rzeczy.

Do dotrzymania terminu zwrotu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, drogą mailową w formie opisanej w §2 Art. 4 Polityki zwrotów lub w innej formie, zgodnej z Prawem konsumenckim.

Aby dokonać zwrotu, Konsument powinien wysłać zgłoszenie na adres mailowy returns@godsavequeens.com

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko Konsumenta
- Numer zamówienia
- Nazwę zwracanego produktu/zwracanych produktów

W odpowiedzi zwrotnej Konsument otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, odnośnik do pobrania formularza zwrotu, nadany numer sprawy, który należy umieścić w formularzu oraz adres, na który należy wysłać przesyłkę.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkty zgodne ze złożonym oświadczeniem odstąpienia od umowy ich zakupu niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od momentu złożenia oświadczenia. Do dotrzymania terminu wystarczy odesłanie produktu/-ów przed jego upływem i przekazanie Sprzedawcy numeru przesyłki drogą mailową. Konsument odsyła produkt/-y na własny koszt i ryzyko. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności, używając tej samej metody, której użył Konsument dokonując płatności lub na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

Sprzedawca ma prawo odliczyć od kwoty zwrotu koszt dostawy w sytuacji określonej w §3 Art. 6 Regulaminu Darmowej Dostawy.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okoliczności określonych w art. 38 Prawa konsumenckiego.

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu na firmę.

§3 WYMIANA


Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny rozmiar lub inny produkt.

Prawo do wymiany przysługuje Konsumentowi przez okres 30 dni, licząc od momentu wydania rzeczy.

Do dotrzymania terminu zwrotu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o chęci dokonania wymiany można złożyć drogą mailową w formie opisanej w §2 Art. 4 Polityki zwrotów lub w innej formie, zgodnej z Prawem konsumenckim.

Aby dokonać wymiany, Konsument powinien wysłać zgłoszenie na adres mailowy returns@godsavequeens.com

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko Konsumenta
- Numer zamówienia
- Nazwę zwracanego produktu/zwracanych produktów
- Nazwę produktu i rozmiar, który chce otrzymać w zamian

W odpowiedzi zwrotnej Konsument otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, odnośnik do pobrania formularza wymiany, nadany numer sprawy, który należy umieścić w formularzu oraz adres, na który należy wysłać przesyłkę.

Konsument odsyła produkt/-y na własny koszt i ryzyko. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech rzeczy. Wymiana zostanie sfinalizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia przesyłki zwrotnej. Koszt wysyłki wymienionego produktu zostanie rozliczony pobraniowo, tj. Konsument uiści go kurierowi w momencie wydania wymienionych rzeczy.

Koszt wymiany wynosi 12 złotych.

Kupującemu nie przysługuje prawo do wymiany w przypadku zakupu na firmę.

§4 REKLAMACJA

Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.

Przez wady rozumie się:

Wadę fizyczną - polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową; w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wadę prawną - jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sprzedawca odpowiada przed Kupującym z tytułu rękojmi za wadę fizyczną przez okres dwóch lat, licząc od momentu wydania rzeczy.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

Kupujący, jeżeli produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad lub tę wadę usunie.
Jeżeli Kupujący reklamuje produkt już wymieniany lub naprawiany, Sprzedawcy nie przysługuje prawo dokonania kolejnej wymiany lub naprawy.

Kupujący, jeżeli produkt ma wadę, może również żądać wymiany produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do stanu zgodności z umową jest niemożliwe lub zbyt kosztowne, w porównaniu z rozwiązaniem proponowanym przez Sprzedawcę.
Jeżeli spośród Produktów będących przedmiotem zamówienia tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
Aby dokonać reklamacji, Kupujący powinien wysłać zgłoszenie na adres mailowy returns@godsavequeens.com

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko Kupującego
- Numer zamówienia
- Nazwę reklamowanego produktu
- Opis wady
- Adres, pod który Kupujący wyśle kuriera po odbiór reklamowanego produktu
- Opcjonalnie Kupujący może dołączyć do maila zdjęcie zaobserwowanej wady

W odpowiedzi zwrotnej Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, odnośnik do pobrania formularza oraz nadany numer sprawy, który należy umieścić w formularzu.

Reklamowany produkt zostanie odebrany przez kuriera z miejsca wskazanego w zgłoszeniu przez Kupującego na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 dni.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca nie odpowiada przed Kupującym z tytułu rękojmi, jeżeli w chwili zawarcia umowy Kupujący wiedział o wadzie.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


Udostępnij

Podobne produkty

Brak produktów

Dołącz do naszego newsletter!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów