Regulamin

Poniższe postanowienia i zasady stanowią Regulamin Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.pl.godsavequeens.com. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

§1 DEFINICJE

 1. Dostawa – usługa przewozowa, realizowana przez konkretnego przewoźnika, za którą Kupujący ponosi określony koszt
 2. Kanały komunikacji

Czat:

dostępny na stronie Sklepu

Facebook:

www.facebook.com/GodSaveQueensCom

Instagram:

www.instagram.com/godsavequeens_official

Poczta elektroniczna:

customercare@godsavequeens.com

Poczta tradycyjna:

QSQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stanisława Dubois, 14, 1

45-070

Opole, Polska

 1. Karta produktu – konkretna podstrona Sklepu, która zawiera informacje o pojedynczym produkcie
 2. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., z późniejszymi zmianami
 3. Konsument – w myśl Art. 22 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Koszyk – lista Produktów, sporządzona na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego
 5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, dokonująca u Sprzedawcy zakupu produktu
 6. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego
 7. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący wchodzi w posiadanie zamówionych produktów
 8. Płatność – metoda zapłaty za zamówione produkty i ich dostawę
 9. Polityka prywatności – podstrona Sklepu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych, dostępna pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/polityka-prywatnosci
 10. Polityka zwrotów – podstrona Sklepu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu produktu, wymiany lub reklamacji, dostępna pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/polityka-zwrotow
 11. Prawo konsumenckie – obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., z późniejszymi zmianami
 12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, będącej przedmiotem zamówienia, która podana jest w Sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny
 13. Regulamin Darmowej Dostawy – regulamin akcji promocyjnej „Darmowa Dostawa 500+”, dostępny pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/regulamin-darmowej-dostawy
 14. Regulamin sklepu – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/regulamin-sklepu
 15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem godsavequeens.com, za pośrednictwem którego Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia
 16. Sprzedawca

QSQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stanisława Dubois, 14, 1

45-070

Opole

REGON: 36250953600000

 1. Umowa – umowa zawierana między Kupującym a Sprzedawcą, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późn. zm. oraz Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. z późn. zm.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.

§2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem Sklepu
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 5. Wszystkie terminy liczone są zgodnie z Art. 111 Kodeksu cywilnego
 6. Sprzedawca, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującym prawem.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Rejestracja jest dobrowolna, można dokonać jej tutaj: https://pl.godsavequeens.com/account/login.
 3. Możliwe jest również złożenie zamówienia bez rejestracji, wówczas Kupujący przechodzi przez całą procedurę jako gość.
 4. Wszelkie informacje przekazane przez Kupującego w procesie rejestracji lub niezbędne do zakupu produktów bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą i aktualne. W przypadku przedłożenia fałszywych lub nieaktualnych informacji, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym, celem ich weryfikacji. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • Wejść na kartę produktu, którym jest zainteresowany, wybrać pożądany rozmiar i ilość, a następnie potwierdzić wybór, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”

Czynność tę można powtarzać dowolną ilość razy, z dowolną liczbą produktów.

  • Kliknąć ikonę koszyka w prawym górnym rogu ekranu i przejść do etapu finalizacji zamówienia, klikając przycisk „Idź do kasy”
   • Zalogować się na swoje konto, korzystając z danych podanych przy rejestracji lub kontynuować procedurę jako gość
   • Wybrać miejsce wydania rzeczy
   • Wybrać formę wysyłki
   • Wybrać formę płatności

  - dostępne formy płatności to systemy płatności elektronicznych PayPal oraz Sofort

    • Złożyć w sklepie zamówienie, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
   1. Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
   2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie zamówienia na adres mailowy podany przy jego finalizacji.
   3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania go do wysyłki. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 (CET).
   4. Czas realizacji zamówienia to standardowo 1-2 dni robocze.
   5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności. Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana do godziny 13:00 (CET), w zdecydowanej większości przypadków wysyłka następuje w ten sam dzień (dotyczy dni roboczych, od poniedziałku do piątku).
   6. Kupujący każdorazowo ma prawo wglądu w postępy realizacji jego zamówienia, poprzez dostępne kanały komunikacji.
   7. Dostawa zamówienia na terenie Polski następuje standardowo w ciągu 1-2 dni roboczych. Czas dostawy poza granicami Polski uzależniony jest od wybranego miejsca wydania rzeczy, jednak wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych.
   8. Koszt dostawy jest darmowy dla zamówień powyżej 300 złotych. Zasady akcji promocyjnej reguluje Regulamin Darmowej Dostawy.
   9. Sprzedawca nie oferuje możliwości produkcji na zamówienie.

   §4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYMIANA, REKLAMACJA

   1. Konsument, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.
   2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi przez okres 14 dni, licząc od momentu wydania rzeczy.
   3. Do dotrzymania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, drogą mailową w formie opisanej w Polityce zwrotów lub w innej formie, zgodnej z Prawem konsumenckim.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
   5. Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny rozmiar lub inny produkt.
   6. Prawo do dokonania wymiany przysługuje Konsumentowi przez okres 30 dni, licząc od momentu wydania rzeczy.
   7. Prawo do zwrotu lub wymiany nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę.
   8. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.
   9. Dokładne wytyczne odnośnie polityki zwrotów opisane są na stronie: https://pl.godsavequeens.com/pages/polityka-zwrotow.

   §5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

   1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedawca.
   2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
   3. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.
   4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę.
   5. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Sprzedawcę, zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.godsavequeens.com/pages/polityka_prywatności

   §6 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

   1. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   2. Celem rozstrzygnięcia kwestii spornej, Kupujący ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta lub innej organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   3. Kupujący może również wskazać inne równoważne i zgodne z prawem metody przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów.
   4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania roszczeń dostępne są na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.
   5. Kupujący może skorzystać z z unijnej platformy internetowej ODR. Która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

   §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Niniejszy Regulamin sklepu wraz z opisaną szczegółowo Polityką zwrotów oraz Polityką prywatności, stanowią zbiór zasad obowiązujących przed i po zawarciu umowy między Kupującym a Sprzedawcą, których obie strony zobowiązują się przestrzegać.
   2. Postanowienia Regulaminu sklepu, Polityki zwrotów oraz Polityki prywatności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i nie mają na celu naruszenia praw Kupującego.
   3. O istotnych zmianach Regulaminu sklepu zarejestrowani Kupujący będą każdorazowo informowani drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy rejestracji.
   4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu sklepu stosuje się wersję obowiązującą w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
   5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

   Wersja do pobrania tutaj: Regulamin.pdf

   Dołącz do naszego newsletter!

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów